10. การใช้งานในส่วนของ Shipping (ค่าขนส่ง)

เข้าใช้งาน ได้ที่ ปลั๊กอิน > การส่งสินค้า

จะเจอหน้า การส่งสินค้า

Eshop รองรับการใช้งานค่าบริการขนส่ง ได้ถึง 7 แบบ ดังนี้
1.Flat Shipping ค่าขนส่งคงที่
2.Price Shipping ค่าขนแปรผันตามราคาสินค้า
3.Weight Shipping ค่าจัดส่งคำนวนตามน้ำหนังสินค้า
4.Free Shipping ฟรีค่าจัดส่ง
5.Postage ค่าจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์


1.Flat Shipping  ค่าขนส่งคงที่

Package fee ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง: หากต้องการที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ ได้ที่นี่ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Min Total ยอดรวมขั้นต่ำ: หากต้องการกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ให้ใส่จำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Cost ค่าใช้จ่าย: ใส่อัตราค่าจัดส่งแบบคงที่ เช่นครั้งละ 50 บาท
Payment Methods: เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
Customer Group กลุ่มลูกค้า: เลือกกลุ่มลูกค้าเพื่อให้การจัดส่งสินค้าแบบแฟลตสามารถใช้ได้กับลูกค้าจากกลุ่มลูกค้านั้น อย่าเลือกกลุ่มใด ๆ หากคุณไม่ต้องการใช้
Tax Class คลาสภาษี: เลือกTax Classสำหรับปลั๊กอินการจัดส่ง เมื่อเลือกTax Class ภาษีจะถูกนำไปใช้กับค่าจัดส่งของวิธีการจัดส่ง
Geo Zone: เลือก Geo Zone สำหรับปลั๊กอินการจัดส่ง เมื่อเลือกพื้นที่Geo Zone แล้ววิธีการจัดส่งจะมีให้สำหรับลูกค้าจากเขต Geo Zone นั้นเท่านั้น


2.Price Shipping ค่าขนแปรผันตามราคาสินค้า

Package fee ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง: หากต้องการที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ ได้ที่นี่ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Min Total ยอดรวมขั้นต่ำ: หากต้องการกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ให้ใส่จำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Total range ยอดสั่งซื้อสินค้า: ใส่ total range โดยมี Format ดังนี้ : total_1;total_2;total_3;total4;...  เช่น 1;500;800;1300;2000
Cost range ค่าขนส่ง : ใส่ costs range โดยมี Format ดังนี้: cost_1;cost_2;cost_3;cost_4;...  เช่น 30;50;90;120;0
ซึ่งแปลได้ว่า
สั่งซื้อสินค้ารวม 1-500 บาท มีค่าขนส่ง 30 บาท
สั่งซื้อสินค้ารวม 501-800 บาท มีค่าขนส่ง 50 บาท
สั่งซื้อสินค้ารวม 801-1300 บาท มีค่าขนส่ง 90 บาท
สั่งซื้อสินค้ารวม 1301-2000 บาท มีค่าขนส่ง 120 บาท
สั่งซื้อสินค้ารวม เกินกว่า 2000 บาท มีค่าจัดส่งฟรี
Customer Group กลุ่มลูกค้า: เลือกกลุ่มลูกค้าเพื่อให้การจัดส่งสินค้าแบบแฟลตสามารถใช้ได้กับลูกค้าจากกลุ่มลูกค้านั้น อย่าเลือกกลุ่มใด ๆ หากคุณไม่ต้องการใช้
Tax Class คลาสภาษี: เลือกTax Classสำหรับปลั๊กอินการจัดส่ง เมื่อเลือกTax Class ภาษีจะถูกนำไปใช้กับค่าจัดส่งของวิธีการจัดส่ง
Geo Zone: เลือก Geo Zone สำหรับปลั๊กอินการจัดส่ง เมื่อเลือกพื้นที่Geo Zone แล้ววิธีการจัดส่งจะมีให้สำหรับลูกค้าจากเขต Geo Zone นั้นเท่านั้น


3.Weight Shipping ค่าจัดส่งคำนวนตามน้ำหนังสินค้า

Package fee ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง: หากต้องการที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ ได้ที่นี่ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Min Total ยอดรวมขั้นต่ำ: หากต้องการกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ให้ใส่จำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Rates อัตราค่าจัดส่ง ใส่ Rates โดยมี Format ดังนี้ : geozone_id|weight_1;cost_1|weight_2;cost_2|weight_3;cost_3;...  เช่น
1|5;45|10;65|20;100|50;200
2|5;55|10;75|20;110|50;210
แปลได้ว่า
Geo Zone ID =1  มีค่าขนส่ง 1-5 KG มีค่าขนส่ง 45 บาท
Geo Zone ID =1  มีค่าขนส่ง 6-10 KG มีค่าขนส่ง 65 บาท
Geo Zone ID =1  มีค่าขนส่ง 11-20 KG มีค่าขนส่ง 100 บาท
Geo Zone ID =1  มีค่าขนส่ง 21-50 KG มีค่าขนส่ง 200 บาท
Geo Zone ID =2  มีค่าขนส่ง 1-5 KG มีค่าขนส่ง 55 บาท
Geo Zone ID =2  มีค่าขนส่ง 6-10 KG มีค่าขนส่ง 75 บาท
Geo Zone ID =2  มีค่าขนส่ง 11-20 KG มีค่าขนส่ง 110 บาท
Geo Zone ID =2  มีค่าขนส่ง 21-50 KG มีค่าขนส่ง 210 บาท

Customer Group กลุ่มลูกค้า: เลือกกลุ่มลูกค้าเพื่อให้การจัดส่งสินค้าแบบแฟลตสามารถใช้ได้กับลูกค้าจากกลุ่มลูกค้านั้น อย่าเลือกกลุ่มใด ๆ หากคุณไม่ต้องการใช้
Tax Class คลาสภาษี: เลือกTax Classสำหรับปลั๊กอินการจัดส่ง เมื่อเลือกTax Class ภาษีจะถูกนำไปใช้กับค่าจัดส่งของวิธีการจัดส่ง


4.Free Shipping ฟรีค่าจัดส่ง

Min Total ยอดรวมขั้นต่ำ: หากต้องการกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ให้ใส่จำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Customer Group กลุ่มลูกค้า: เลือกกลุ่มลูกค้าเพื่อให้การจัดส่งสินค้าแบบแฟลตสามารถใช้ได้กับลูกค้าจากกลุ่มลูกค้านั้น อย่าเลือกกลุ่มใด ๆ หากคุณไม่ต้องการใช้
Geo Zone: เลือก Geo Zone สำหรับปลั๊กอินการจัดส่ง เมื่อเลือกพื้นที่Geo Zone แล้ววิธีการจัดส่งจะมีให้สำหรับลูกค้าจากเขต Geo Zone นั้นเท่านั้น


5.Postage ค่าจัดส่งตามรหัสไปรษณีย์

Package fee ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง: หากต้องการที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ ได้ที่นี่ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Min Total ยอดรวมขั้นต่ำ: หากต้องการกำหนดยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ ให้ใส่จำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Min Quantity ปริมาณขั้นต่ำ : หากต้องการกำหนดปริมาณขั้นต่ำ ให้ใส่จำนวนปริมาณขั้นต่ำ หากไม่ต้องการให้ใส่เป็น 0
Shipping Cost Rule อัตราค่าจัดส่ง :

อัตราค่าจัดส่ง ใส่ Rates โดยมี Format ดังนี้ : postcode_1;cost_1|postcode_2;cost_2|postcode_3;cost_3;...  เช่น

1|00-99:55|100-499:65|500-999:80
2|00-99:45|100-499:55|500-999:70

แปลได้ว่า
postcode ID =1  จากยอดสั่งซื้อ 00 - 99 มีค่าขนส่ง 55 บาท
postcode ID =1  จากยอดสั่งซื้อ 100 - 499 มีค่าขนส่ง 65 บาท
postcode ID =1  จากยอดสั่งซื้อ 500 - 999 มีค่าขนส่ง 80 บาท
postcode ID =2  จากยอดสั่งซื้อ 00 - 99 มีค่าขนส่ง 45 บาท
postcode ID =2  จากยอดสั่งซื้อ 100 - 499 มีค่าขนส่ง 55 บาท
postcode ID =2  จากยอดสั่งซื้อ 500 - 999 มีค่าขนส่ง 70 บาท

Show Shipping Cost With Tax แสดงค่าขนส่งพร้อมภาษี : เลือกว่าจะให้แสดง ค่าขนส่งพร้อมภาษีหรือไม่
Payment Methods: เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ
Customer Group กลุ่มลูกค้า: เลือกกลุ่มลูกค้าเพื่อให้การจัดส่งสินค้าแบบแฟลตสามารถใช้ได้กับลูกค้าจากกลุ่มลูกค้านั้น อย่าเลือกกลุ่มใด ๆ หากคุณไม่ต้องการใช้
Tax Class คลาสภาษี: เลือกTax Classสำหรับปลั๊กอินการจัดส่ง เมื่อเลือกTax Class ภาษีจะถูกนำไปใช้กับค่าจัดส่งของวิธีการจัดส่ง
Geo Zone: เลือก Geo Zone สำหรับปลั๊กอินการจัดส่ง เมื่อเลือกพื้นที่Geo Zone แล้ววิธีการจัดส่งจะมีให้สำหรับลูกค้าจากเขต Geo Zone นั้นเท่านั้น


ส่วนการบริการในส่วนของ UPS ไม่พร้อมให้บริการ


การเพิ่ม Plugin Shipping

สามารถดาวโหลดไฟล์ ได้จากที่นี่

เสร็จแล้วทำการแตกไฟล์ zip จะได้ไฟล์ แล้วทำการ Install ไฟล์ เข้าไปเพื่อเพิ่ม Shipping Plugin ที่ต้องการได้